Krook (släkten)

 Otto Daniel.

Nelly Krook. Foto ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar.

Krook (släkten), vid en rundvandring i det nutida Helsingborg påminner flera gatunamn att släktnamnet Krook är känt och respekterat i staden, även om personerna som skapat denna ryktbarhet i dag är tämligen obekanta för de flesta. Familjen Krook är för eftervärlden mest känd genom en rad generösa donationer till staden. Av släkten, som kan följas till tidigt 1700-tal var Johan Oscar Krook (1762–1854) rektor för stadens läroverk, då beläget i Södra Storgatan 19. Han blev därefter kyrkoherde och prost i Kvidinge. Jämsides med sin prästerliga gärning kunde han genom en rad lyckade affärer grundlägga en ansenlig förmögenhet, vilken efter hans död kom hans barn till godo.
Tre av hans barn flyttade efter hand tillbaka till Helsingborg. Äldste sonen Otto Daniel Krook (1801–73) blev handelsman samt etablerade tillsammans med stadens ledande köpman, konsuln Johannes Hallberg, firman Krook & Hallberg. O.D. Krook var bland en hel del annat en av grundarna av Helsingborgs Sparbank 1838. Själv var han liksom fadern före honom en långivare av stora mått. Åren 1825–55 hade han ett eget grosshandelshus i Norra Storgatan (omedelbart söder om Hedströmska handelsgården). När han drog sig tillbaka från affärsverksamheten flyttade han ut till sitt sommarställe vid Gåsebäcken (se Sjöar och vattendrag) söder om staden där han lät bygga ett ståtligt hus (nu sedan länge försvunnet), ibland kallat ”Gåsebäcks slott” samt anlade strax intill ett barnhem, Gåsebäcks barnhem.
Den yngre brodern, Carl Krook, (1808–79) valde militärbanan och blev ryttmästare vid Skånska husarerna. Han förblev ogift liksom systern Nelly Krook (1803–89). De tre förmögna syskonen Krook blev efter hand stora tomtägare. De kom att donera väldiga markområden till staden såsom Bollbrolyckan (Krookska planteringen eller Stadsparken) och Gåsebäck med dess park i söder. I Stattena uppfördes med av syskonen donerade medel Krookska stiftelsen (nu plats för Stattena Centrum). Vidare utdelades stora penningbelopp i slutet på 1870-talet, vilket kom de tre syskonen att tillhöra stadens viktigaste donatorer. SG