Allerum

Allerum, socken och kyrkby i en gammal kulturbygd med forntida anor.

Byn är belägen ca 10 km norr om Helsingborg. Allerum är också namn på en församling med stor utsträckning omfattande bl.a. Kulla Gunnarstorp och kustsamhällena norr om staden. I socknen finns ca 45 kända stenåldersboplatser och ett 40-tal andra fornlämningar, i huvudsak bronsåldershögar samt sliprännor. Bykärnan, med de gamla gårdarna grupperade kring den medeltida kyrkan, Allerums kyrka, den stora prästgården från 1820, klockaregården samt byskolan, är inbäddad i lummig grönska i det i övrigt öppna landskapet. Den tätt sammanhållna bebyggelsen har till största delen sitt ursprung i början av 1800-talet och visar hur många byar har sett ut före 1800-talets skiftesreform, då gårdarna flyttades ut från bykärnan. Bilden av Allerum under medeltiden, som den framträder i litteraturen, visar ett ganska svårodlat landskap med skogar och omfattande kärr- och myrmarker. Genom rikliga betesmarker har förutsättningarna för boskapsskötsel varit tämligen goda. Både hästar och nötkreatur från bygdens gårdar exporterades i stor mängd redan på 1400-talet. Se även Hjälmshults kungsgård och Rosendal. I äldre urkunder (1406) skrivs Allerum som Aallrwm och namnet härstammar möjligen från mansnamnet Alli och rum (öppen plats). Mårten Edvard Sjöbeck menar dock att namnet syftar på den grässvål, som växte på de vattenrika områdena. Invånarantalet den 31 dec. 2005 var 666.

I kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och fynd från Allerum.

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mer: Mårten Sjöbeck, ”Vegetation och bebyggelsehistoria – En historisk studie av den självsådda hed- och ängsfloran i Allerum, Fleninge och Kropps socknar”, Kring Kärnan 1 (1939); ”Kulturminnesvård i Allerum”, Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg (1984); ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborg”, Helsingborgs museum (1991) se också Helsingborgs Historia Del III:2, IV:1, VI:2, VIII:2