Kooperativa föreningar

Svea interiör från butiken i Henckelska gården
Svea interiör från butiken i Henckelska gården

Kooperativa föreningar. Svea, en lokal konsumtionsförening med varuhus, charkuterifabrik, bageri och ett trettiotal försäljningsställen runtom i staden och i angränsande samhällen. Föreningen grundades år 1900 och inlemmades redan efter några år i Kooperativa Förbundet (KF). Begreppet Svea (som kommer av att de första mötena hölls i Sveasalen) har från mitten på 1900-talet efter hand avlösts av rikstäckande begrepp som Konsum, Gröna Konsum, Domus, Obs! och COOP. Kooperativa föreningar hade ytterst sina rötter i 1860-talets arbetareföreningar men framför allt i Ringrörelsen, som fick en avdelning i Helsingborg 1883, följd av Helsingborgs Konsumtionsförening på hösten samma år. Den senare föreningen hade till ändamål att till billiga priser anskaffa och försälja förnödenhetsvaror, med uteslutande av alla alkoholhaltiga drycker. Insatsbeloppet var vid denna tid 60 kronor, som skulle betalas med minst en krona i månaden under loppet av fem år. Under 1880-talet växte tanken på en bredare och mera resursstark konsumtionsförening i Helsingborg, liksom även på Råå där en handelsförening bildats. I mars 1888 bildades Helsingborgs arbetares handelsförening med egen butik i Carl Krooks gata intill Godtemplarhuset. I samma skede bildades Helsingborgs Arbetares Bageriförening (sedermera Bageriförening nr 1, ”Ettan”). Se även Bagerier och bageriföreningar. Samtidigt med Arbetarnas handelsförening verkade en annan förening, nämligen Möllevångens handelsförening, som ursprungligen bildades av arbetarna vid Helsans gjuteri vid nuvarande Kopparmölleplatsen.
Vid sekelskiftet 1900 tillkom parallellt med den kooperativa rörelsen en rad konsumtions- eller s k andelsföreningar. De flesta av dessa var dock relativt små och hade begränsad räckvidd. Bland dessa kan nämnas Järnvägspersonalens inköpsförening, Fackföreningarnas kolkommitté, två inköpsföreningar i Stattena, två i Fältabacken/ Sofieberg, vidare Helsingborgs löntagares konsumtionsförening, Tågaborgs inköpsförening o.s.v. Den ledande och på rent kooperativa principer byggda föreningen blev Kooperativa föreningen Svea som startade med en första butik på Södergatan 59–61 den 3 december 1900. År 1906 flyttades butiken till det nybyggda Folkets hus, men efterhand som rörelsen växte blev behovet av nya lokaler allt större. År 1911 inköptes sex fastigheter i kvarteret Sachsen där ett nytt hus uppfördes och stod klart 1913. På området hade tidigare funnits landeriet Furutorp. Det nya varuhuset var ritat av Alfred Hellerström och innehöll bl.a. butik, centrallager, kafferosteri och charkuteri. Detta hus revs 1981. År 1938 uppförde Kooperativa föreningen på den mitt emot belägna tomten d.v.s. Södergatan 76 norr om Furutorpsgatan en stor fastighet med varuhus i bottenplanet och restaurang på andra våningen (känd som Konsumrestaurangen). Två år tidigare hade en egen charkuterifabrik uppförts i kvarteret Sachsens nordvästra del.
Den kooperativa rörelsen i Helsingborg växte snabbt under 1900-talets första årtionden och egna butiker öppnades på olika håll i staden och i stadens närmaste omgivningar. En första filial öppnades den 16 oktober 1901 i Stattena och den 3 oktober 1902 invigdes nästa på Öresundsgatan 22 (nordvästra hörnet av korsningen Industrigatan/Öresundsgatan), vidare fanns en filial på Tågaborg i det sydöstra hörnet Carl X Gustavs gata/Brommagatan. Vad beträffar den senare filialen köpte föreningen tomten 1915 men genom konflikter på byggmarknaden blev huset inte färdigt förrän 1917. Brist på varor gjorde därefter att affären inte kunde öppna förrän 1919. Kooperativa föreningen förvärvade och restaurerade Henckelska gårdens hus mot Norra Storgatan/Springpostgränden och hade där en filial (Springposten) mellan 1921 och 1970. Hörnfastigheten i det nordvästra hörnet Södergatan/ Gasverksgatan köptes av föreningen 1923 och blev filialen Svea Bollbro. Längre fram i tiden, 1967, byggdes på motsatta hörnet Domusvaruhuset i kvarteret som omges av Södergatan/Mäster Palms plats/Carl Krooks gata och Holländargatan. Sveabutiker fanns vidare på bl.a. Sofiebergsvägen 24, Planteringsvägen 87, Åbogatan 18, Rektorsgatan 11, Kopparmöllegatan 19 A, Direktörsgatan/ Furutorpsgatan, Tranemansgatan 48 samt i Hasslarp, Mörarp och Ödåkra. Nämnas bör även att Kooperativa föreningen 1948 öppnade stadens första självbetjäningsbutik på Norra Stenbocksgatan 15. SG

Läs mera: Walter Sjölin, ”Kooperativa Föreningen Svea 50 år” (1950).