Pål Beéns gård

Pål Beéns gård, var belägen på södra sidan av nuvarande Konsul Olssons plats. Här inrättades tack vare O.D. Krooks donation (se Krook (släkten)) en folkskola 1848. Undervisningen bedrevs med s.k. lancastermetod, som innebar växelundervisning med en lärare för hela skolan och med hjälp av äldre elever. Metoden hade introducerats i England av Joseph Lancaster. År 1863 köpte folkskolan den gamla läroverksbyggnaden på Södra Storgatan 31 och flyttade dit under namnet Centralskolan. I denna byggnad inrymdes senare stadens museum. Se även Skolutveckling och Bruniushuset.