Kustkapell i nordvästra Skåne

Utvälinge kapell är ett av sju belagda medeltida kustkapell i nordvästra Skåne. Utöver detta kapell rörde det sig om S:t Torstens kapell i närheten av Kvinnaböske, kapellet i Luntertun (staden som föregick Ängelholm), S:ta Thoras kapell i Torekov, kapellet på Hallands Väderö, Arilds kapell samt kapellet i Viken. Kapellen var i regel kopplade till en sockenkyrka som fungerade som dess moderkyrka. Kapellen var dock sannolikt ämnade för människor som inte tillhörde den aktuella socknen, men som vistades där med viss regelbundenhet. Det var förmodligen det säsongmässiga sillfisket som utgjorde underlaget för dessa gudstjänstlokaler. Dateringen av de skånska kapellen är tämligen oklar. Kapellen i Torekov och Luntertun har genom arkeologiska utgrävningar daterats till 1200-talet, som möjligen representerar det århundrade då de flesta kapell uppförs. Nästan alla kapell revs i samband med reformationen på 1500-talet (Anglert 1986). Det enda bevarade kustkapellet är Arilds kapell, som omnämns första gången i ett påvligt brev, daterat i Rom 1475. Kapellet var helgat åt jungfru Maria och S:t Mikael. Kapellet har troligen uppförts någon gång under perioden 1461–75 på initiativ av Barbara Torkildsdatter Brahe, änka efter riddaren Stig Olufsen Krognos på Bollerup och Krapperup, i samband med etablerandet av ett permanent fiskeläge på platsen. Arkeologiska undersökningar har visat att kapellet uppförts i två etapper. Den västra delen av kapellet utgjorde den ursprungliga, närmast kvadratiska delen, medan kapellet utvidgades med en nästan lika stor del i öster. Förmodligen skedde allt detta under 1400-talets lopp (Carelli 2003; Ranby 2005).

Författare: Peter Carelli

Läs mera:

Utvälinge kapell

Rya kapell

Medeltidens kyrkor

Litteraturlista

Anglert, Mats. 1986. De medeltida kapellen i Skåne – en första sammanställning. Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio. Lund Studies in Medieval Archaeology 1. Lund.

Carelli, Peter 2003. Krapperup och det feodala landskapet. Borgen, bygden och den medeltida bebyggelseutvecklingen i en nordvästskånsk socken. Nyhamnslage.

Ranby, Caroline. 2005. Arilds kapell: ett medeltida kustkapell och dess byggnadshistoria. Nyhamnsläge: Brunnby församling.