Kattarps kyrka

Kattarps kyrka. Foto: Sven-Olof Larsén

Kattarps kyrka, byggd i slutet av 1100-talet och under 1400-talet uppfördes tornet, vilket höjdes under 1700-talet. I mitten av 1800-talet byggdes kyrkan till med korsarmar efter ritningar av C. G. Brunius. Altartavlan har målats av Nils Forsberg.

Kyrkoherdar i pastoratet, se Välinge kyrka.

Kattarp kyrkas byggnadshistoria

Kattarps kyrka uppfördes vid 1100-talets slut eller 1200-talets början efter det romanska mönstret och bestod av långhus, kor och en halvrund absid. Såsom byggnadsmaterial användes tuktad marksten medan nordvästskånsk sandsten användes till fönster- och dörromfattningar. I långhuset fanns både nord- och sydportal. Ännu bevarade i långhusets norra och södra murar är även två ursprungliga fönsteröppningar försedda med omfattningar av huggen sandsten. Den äldsta kyrkan var invändigt putsad upp till det ursprungliga takbjälklaget. Putsens grovhet talar mot att kyrkan, åtminstone i långhuset, varit dekorerad med kalkmålningar. Under 1400-talet försågs kyrkan med ett lågt torn i väster försett med en tegelmurad vindeltrappa. Vid samma tid uppfördes ett vapenhus vid sydportalen och sengotiska kryssvalv slogs i långhus, kor, tornets bottenvåning och vapenhus. I början på 1700-talet byggdes norra korsarmen till och på 1760-talet byggdes tornet om och höjdes. Vapenhuset revs på 1820-talet, då också en ny huvudingång togs upp i tornets västmur. På 1850-talet genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad. Koret och absiden revs, varefter långhuset förlängdes mot öster och ett tvärskepp samt en femsidig absid fogades till kyrkan. Av medeltidskyrkan återstår idag endast dess västra hälft, tornet och långhuset (Wåhlin 1913; Anshelm 1947:585; Åberg 1972; Wienberg 1985-91; Wikerstål & Ranby 2006b; Wikerstål & Ranby 2007b).
Kattarp kyrkas inventarier

Om kyrkans inredning under äldre tid vittnar några rader i en kortfattad sockenbeskrivning skriven av pastor Casper Schönbeck år 1729. I denna skildras hur ett medeltida sidoaltare togs bort i kyrkan i början på 1700-talet. På altaret stod tidigare ”ett Jungfru Mariae träbeläte efter gammalt vis gjord”. I det murade altaret, under en fyrkantig vit sten, fanns ett litet fyrkantigt hålrum, stort som ”tre tvärfingrar”, innehållande rester av helgonreliker, en murknad träbit och en benbit som varit insvept ”i något särskilt kläde eller purpur”. Den gamla träbiten lades i ett ”gl:dags trähuus”, med vilket sannolikt avsågs ett medeltida sakramentsskåp i vilket monstransen förvarades (LMA, Thysell 1915:147; Wikerstål & Ranby 2006b). Ännu i början på 1900-talet fanns andra äldre inventarier bevarade i kyrkan, men dessa hade därefter skingrats och förkommit, vilket upprörde arkitekten Theodor Wåhlin:

”Av en gammal församlingsbo har jag fått den upplysningen, att den gamla predikstolen, som var rikt utskuren, blef vid kyrkans byggande försåld på auktion till obekant enskild person. Likaså såldes ett krusifix med sidofigurer (Johannes och Maria?) samt bilder af alla de tolf apostlarne. Beskrifningen synes gifva vid handen, att det hela utgjort ett medeltida altarskåp med midtparti och flygeldörrar. Ett par af apostlarne prydde sedan under många år ett lusthus, men nu finnas ej mer några rester eller spår af dem. Man synes icke på något håll ha besvärats af några pietetskänslor” (Wåhlin 1913).

Kyrkan saknar idag medeltida dopfunt, men i 1662 års prästrelationer omnämns ”En liden funt muret aff steen” (Tynell 1921:73).
Författare: Peter Carelli

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du fler foton på Kattarps kyrka, bl.a.: [[1]]

Läs mera: Medeltidens kyrkor

Litteraturlista

Anshelm, Gunnar 1947. Stiftets kyrka. Lunds stift i ord och bild. 1947. Herrlin, Gunnar (red.). Stockholm.

LMA = Landsantikvarien Malmöhus arkiv och diverse antikvariska och arkeologiska rapporter.

Tynell, Lars 1921. Skånes medeltida dopfuntar. Stockholm.

Wienberg, Jes 1985–91. Danmarks middelalderlige Kirker (kartotek). Kyrkoarkivet, Lunds Universitets Historiska Museum, Lund.

Wikerstål, Erik & Ranby, Caroline 2006b. Kattarps kyrka, Allerums kyrkliga samfällighet, Lunds stift, Skåne län. Underhållsplan. Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg (stencil).

Wikerstål, Erik & Ranby, Caroline 2007b. Allerums kyrkliga samfällighet, Lunds stift, Skåne län. Vårdplan. Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg (stencil).

Wåhlin, Theodor 1913. Kattarps kyrka. Beskrifning (stencil).

Åberg, Gustaf 1972. Kattarps kyrka. En liten historik och vägledning. Ängelholm.