Husarkaserner

Husarkasernen på Söder före avflyttningen av militären till Bergakasernen.

Husarkaserner, uppfördes 1882 på Söder efter att militären tidigare hade varit inhyst i några hus vid Kullagatan/Ålgränden och Drottninggatan/Ålgränden. Stallarna var före husarkasernernas tillkomst belägna på platsen för nuvarande Rådhuset medan ridhus och ridbana fanns där nu Handelsbanken har sin fastighet. Kasernerna uppfördes 1882 strax söder om dåvarande stadsgränsen. Som exercisfält användes hedmarken öster om landsvägen, nuvarande Planteringsvägen, även känt som Kapplöpningsfältet. Kasernerna övergavs 1912 till förmån för den nybyggda anläggningen Berga kasern. Från 1914 kom en del av den forna kasernen vid Bredgatan att användas som en plats för det ”offentliga slakthuset” och en kreatursmarknad. I samband härmed tillkom mindre tillbyggnader. Den västra halvan av husaranläggningen skulle komma att inrymma bl.a. stadens yrkesskola, idag Rönnowska skolan. I en del av den tidigare husaranläggningen väster om Bredgatan inrymdes under en tid Nödbostäder, tidvis även lokaler för Statens vanföreanstalt samt industrilokaler åt bl.a. AB Johnsons Pappersindustri. Se även Militärstaden.