Gamla tullhuset

Gamla tullhuset, vid Hamntorgets södra sida uppfördes 1838 som varmbadhus, se även Badhus. P.g.a. olönsamhet såldes huset 1854 till köpman Carl Flyborg som där inrättade ett magasin (se Flyborg (släkten)). Tullverket (se även Tullväsende) som var i behov av en byggnad nära hamnen köpte huset av Flyborg 1856 för 15 000 Rdl. Efter ombyggnad flyttade tullen in året därpå. Byggnaden genomgick en total om- och tillbyggnad 1886–87 efter ritningar av Mauritz Frohm. År 1910 tillkom flyglarna som ritades av Alfred Hellerström och huset har senare ombyggts flera gånger och använts för olika ändamål. Tullverket stannade kvar till 1940 då den nya tullkammarbyggnaden vid Norra hamnen stod färdig. Under andra världskriget hade bl.a. kristidsnämnden lokaler i det ”Gamla tullhuset”, som det än idag ibland kallas. Även SJ-gods (ASG) och restaurang Wimpy har funnits i huset. Vidare har det tjänat som passagerarterminal för olika Helsingörsfärjor, Köpenhamnsbåtarna och Sundsbussarna. De sistnämnda har i augusti 2004, efter en ombyggnad av bottenplanet, invigt en modern passagerarterminal. Andra våningen var under 1800-talets senare del inrättad som stadens solennitetssal, d.v.s. festsal, uthyrd med benäget tillstånd av tullmyndigheten. KEA