Eskilsminne

Eskilsminne. Delar av egnahemsbebyggelsen
Eskilsminne. Delar av egnahemsbebyggelsen

Eskilsminne, villa- och småhusområde mellan Västra Ramlösa (Hunnetorpsvägen) och Jordbogatan. Eskilsminne är uppkallat efter lantbrukare Per Eskilsson, (1828– 1903), som var ägare till hela det område som från tidigt 1920-tal bebyggdes med enfamiljsvillor. Under sina sista år hade Per Eskilsson gården utarrenderad. År 1917 bildades egnahemsföreningen Helsingborgs Jordförmedling u.p.a. med syftet att ge ”mindre bemedlade” hushåll möjlighet att bygga sina egna hus. Till en kostnad av 160 000 kronor förvärvade föreningen 300 tunnland åkermark av dödsboet efter Per Eskilsson. I köpet ingick även Per Eskilsgården som revs i början på 1920-talet. Det inköpta området styckades i tomter om vardera 1 000–1 200 kvm. Tomtpriserna varierade från 50 till 115 öre per kvadratmeter. Föreningen hade från början 700 medlemmar, men man hade bara 326 tomter att fördela, varför fördelningen fick ske genom lottning. Till övervägande del bestod nybyggarna på E. av arbetare och hantverkare, helt i överensstämmelse med vad Per Eskilsson skrivit i sitt testamente.
För att avhjälpa den svåra bostadsbristen på 1930–40-talen uppfördes efter förslag av stadskamrer Wilhelm Nektman ett småstugeområde i nordöstra hörnet av Eskilsminne. Stiftelsen Hälsingborgs egna hem bildades den 5 juni 1941 för att administrera byggandet och uthyrningen av småhusen. Totalt byggdes 60 hus under åren 1941–43. Under 1950-talet friköptes husen av staden men det dröjde fram till 1999 innan även tomterna blev möjliga att friköpa. Det moderna villaområdet Eskilsminne har trots en fortlöpande modernisering av byggnader och gatunät bevarat mycket av den nybyggaranda som rådde här uppe när förra seklet var ungt. Jordförmedlingen, som lade grunden till det hela är borta sedan år 1937. I dess ställe har kommit Eskilsminne Intresseförening som samlar sina medlemmar i den till hembygdsgård förvandlade gamla bondgården Brunnsberga. Se även Egnahemsrörelsen och Jordbodalen. Antal invånare 2010 var 1847.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Eskilsminne, bland annat: [[1]]

Läs mer: ”Eskilsminne – Drömmen om egna hem”. Sammanställd av Folklivsgruppen (1984).