Béenska huset

Béenska huset är ett mindre bostadshus från 1758 som ursprungligen låg på Norra Storgatan i Helsingborg. Det flyttades till Fredriksdal i slutet av 1960-talet.

Byggnadens placering i staden

Béenska gården låg i kvarteret Magnus Stenbock på tomt nr 53, fastighetsbeteckning Magnus Stenbock 2. Adressen var Norra Storgatan 15-17, ungefär där det idag ligger en infart till parkeringsgarage. Gatuhuset, vilket är det som flyttats till Fredriksdal, var inte ensamt på gården. En inkörsport från gatan ledde in på innergården, där det också fanns stall och brygghus. Precis intill Béenska gården fanns Hedströmska handelsgården, där handelsmannen Carl Evald Hedström drev butik från och med 1858.

Béenska gården sedd från inkörsporten på Norra Storgatan 1962. Bostadshuset i vänsterkant i bilden och Rådhusets torn skymtar fram bakom trädet. Foto: Helsingborgs museum 62_256
Béenska husets baksida, sedd från innergården 1962. Foto: Helsingborgs museum 62_250

De tidigare ägarna

En nedskriven ägarförteckning visar ägarna till tomt nr 53:

1670-tal         Christopher Gedda

1680-talet      Borgmästare Magnus Paulius

1701              Handelsman och rådman Pehr Pihl (möjligen menas Petter Pihl d.ä.)

?                     Borgmästare Petter Pihl

1762              Fru Catherina Bennet

1813              Stadsfiskalen Isaac Béen

1868              C.E. Hedström

Om byggåret 1758 stämmer bör det ha varit Petter Pihl den yngre som lät uppföra Béenska huset. Han var borgmästare i Helsingborg från 1738 till sin död 1759 och sågs som en skicklig domare. Han var dock också känd som en girig person. Vid sin död ägde han 22 hus och gårdar i Helsingborg.

Namnet Béenska gården kommer från Isaac Béen. Han föddes i Helsingborg 17 juni 1782 och dog 5 februari 1868. Mellan åren 1808 och 1819 arbetade han som stadsfiskal i Helsingborg, vilket var en roll som motsvarar dagens chefsåklagare eller polischef. Isaac var gift med Gustawa Meisner (1782-1842).

År 1868 var det handelsmannen C.E. Hedström (1830-1915) som ägde Béenska gården. Troligtvis köpte han fastigheten av Isaac Béens dödsbo. Hans son, Herman Hedström (1869-1944) drev Hedströms från och med år 1905 och lär tillsammans med sina syskon ärvt de båda fastigheterna efter faderns bortgång.

Béenska huset tros ha haft flera hyresgäster. Den sista hyresgästen innan huset revs och flyttades var Skånes Hemslöjdsförening, som drev butiksverksamhet i huset. Därför kallas Béenska huset ofta för Hemslöjdshuset.

Interiören fotograferad 1962, strax före rivning. Hemslöjdens butiksinredning är kvar i huset. Foto: Helsingborgs museum 62_320

Flytten till Fredriksdal

Under 1960-talet pågick den så kallade citysaneringen på många platser runt om i landet. Den generella hållningen var då att stadskärnornas gamla bebyggelse inte var tillräckligt yteffektiv och dessutom saknade många av de moderniteter tiden kom med. Denna rivningsvåg drabbade även Helsingborg, där ett av de mest välkända exemplen är Strömgrändsgården som revs för att lämna plats till Trygg-Fylgias nya kontorslokaler intill Stortorget.

Béenska gården och Hedströmska gården revs båda 1962 för att lämna plats åt den nya gallerian Magnus Stenbock, som numera tar upp en stor del av kvarteret mellan Norra Storgatan och Kullagatan. I museets arkiv finns ingen information om hur museet kom in i bilden och varför det blev just gatuhuset från Béenska gården som flyttades. Klart är i alla fall att huset låg magasinerat i flera år. Först i augusti-september 1968 söktes och godkändes bygglov för att återuppföra huset på Fredriksdal. Återuppförandet av huset är också något knapphändigt dokumenterat, men det bör ha skett 1968-1970.

Huset under rivning 1962. Bilden är tagen från andra sidan Norra Storgatan. Här syns de skyltfönster som inte längre finns kvar. Foto: Helsingborgs museum 62_365

Byggnaden

Béenska huset är ett korsvirkeshus i 1,5 våning, vilket var en vanlig hustyp i Skåne och Helsingborg under 1700-talet. På bilder från rivningsarbetet syns att huset hade större fönster ut mot gatan, troligtvis skyltfönster till butiken. Detta återställdes vid flytten till Fredriksdal.

När huset fortfarande stod på sin ursprungliga plats var det klätt med panel på tre av fasaderna. Utseendet på panelen talar för att den tillkom runt sekelskiftet 1900. Fasaden mot Norra Storgatan var putsad. Detta var vanligt för tiden, då en putsad fasad skulle ge intrycket att huset vore byggt i sten snarare än trä. Man putsade ofta bara gatufasaden, då det var denna som syntes.

Béenska huset (baksidan) på Fredriksdal, vintern 1989. Foto: Helsingborgs museum 1004-2015

Precis som med de andra byggnaderna i Fredriksdals stadskvarter placerade man vid återuppförandet huset på en modern betongsockel och gav det nytt tegel och nya detaljer som fönster och dörrar. Endast korsvirkeskonstruktionen märktes noggrant upp och återuppfördes precis som den tidigare varit.

Vid flytten valde man att enbart återuppföra panel på husets båda gavlar. Resten av huset lämnades helt oputsat med synligt tegel i korsvirkesfacken. Först 1989 putsade man den tidigare gatufasaden och avfärgade denna i gult.

Béenska huset på Fredriksdal 2022, sett från stadskvarterens huvudgata. Foto: Frida Johansson

Béenska huset idag

Idag är Béenska huset en del av de levande samlingarna tillhörande Helsingborgs museum, och en självklar och uppskattad del av stadskvarteren på Fredriksdal. Ovanvåningen inrymmer textilverkstad.

FJ