Strömgrändsgården

Strömgrändsgården är en handels- och hantverksgård som ursprungligen stod i kvarteret Strömkarlen mellan Norra Storgatan, Strömgränden och Kullagatan. På 1960-talet flyttades den till friluftsmuseet på Fredriksdal.

Byggnadens ursprung

Strömgrändsgården är en triangulär anläggning som egentligen består av tre byggnader, vars sammanbyggda karaktär skapar en innergård. De äldsta delarna av byggnaden är från 1740-talet, då rådman Meisner lät uppföra ett tvåvåningshus i korsvirke. Under 1700- och 1800-talen blev huset om- och tillbyggt, bland annat blev fasaden mot Norra Storgatan putsad.

Strömgrändsgården sedd från Kullagatan 1962. Foto: Helsingborgs museum 3694-2012:3

Handels- och hantverksgårdens betydelse

I Sverige var det förr i princip bara borgarståndet som fick verka inom handel och hantverk. Att bli borgare var en process: först och främst behövde man vara utbildad och kunnig inom ett hantverk som behövdes i staden, eller ha intressanta varor att sälja. När man sedan ansökte om att få bli borgare fick man bevisa att man hade sin bostad i staden, samt be två män gå i god för att man var hederlig. Först där efter fick man sätta upp verkstad eller börja bedriva handel. En borgare kunde också bli vald som rådman eller borgmästare. Detta system varade från 1400-talet in på mitten av 1800-talet och ger en inblick i vilken användning och betydelse Strömgrändsgården hade en gång i tiden.

Tidigare verksamhet

1894 ägde handlarna Carl Knutsson och Nils Arnhamn fastigheterna i kvarteret. På foto från 1905 syns stora skyltfönster i Strömgrändsgårdens hörn mot Kullagatan. Skyltar på fasaden visar att byggnaden inhyste butiker som Lilly Schmidt Manufaktur & Wäfnadshandel. När byggnaden plockades ner på 1960-talet låg det istället en klädbutik, Rex Tricot AB, samt en cigarr- och tobaksbutik utmed Kullagatan.

Från 1906 till 1942 hade Ernst Anderssons handskfabrik verkstad och butik i Strömgrändsgården. När fabriken lades ner på 1970-talet skänktes den äldsta verkstadsinredningen till Helsingborgs museum, och den går idag att beskåda på Strömgrändsgårdens innergård på Fredriksdal.

Strömgrändsgårdens innergård innan förflyttningen till Fredriksdal. Foto: Helsingborgs museum 63-331

Förflyttning till Fredriksdal

I början av 1960-talet var kvarteret Strömkarlen, tillsammans med grannkvarteret Magnus Stenbock, rivningshotade. Detta på grund av deras mycket attraktiva lägen i staden: intill Stortorget och mellan Kullagatan och Norra Storgatan. I en stad med ständigt ökande kundflöde var det många företag som önskade etablera sig.

Försäkringsbolaget Trygg-Fylgia ägde kvarteret Strömkarlen och hade planer på att riva kvarteret för att istället låta uppföra en kontorsbyggnad. Museistyrelsen tillsatte därför 1961 en utredning med syfte att undersöka möjligheterna att flytta Strömgrändsgården till Fredriksdal, där man hade inrättat ett friluftsmuseum på 1920-talet. Undersökningen visade bland annat att man kunde räkna med mycket höga kostnader för att förflytta de aktuella byggnaderna.

Trygg-Fylgia sade sig gärna skänka byggnaderna till museet, samt stå för en tredjedel av kostnaderna för förflyttning. Museet hoppades att staden skulle stå för resten av summan. Stadskollegiet yrkade år 1962 på avslag för denna idé, helt enkelt då man ansåg att det inte fanns ekonomiska medel. Efter många turer fram och tillbaka löstes flytten med hjälp av pengar från Oscar Trapps fond – Trapp var också den som skänkt Fredriksdal till Helsingborgs museum.

Strömgrändsgården under nedplockningen 1963. Foto: Helsingborgs museum 63-383

Rivningen satte igång. På bilder från 1963 syns hur man, en liten bit i taget, började riva Strömgrändsgården. Allra mest noggrann var man med korsvirkesstommen, vilken mycket detaljerat dokumenterades med hjälp av ritningar och fotografier. De flesta träpartier märktes med små metallbrickor med individuella beteckningar. Dessa metallbrickor finns kvar till beskådan i delar av de återuppförda byggnaderna.

Återuppbyggnaden var färdig 1965. Den uppbyggda Strömgrändsgården är, precis som många andra av byggnaderna i Fredriksdals stadskvarter, till stora delar en rekonstruktion. Korsvirket är visserligen bevarat i mycket hög utsträckning, men byggnaden står på en modern betonggrund och teglet är nytt, maskinslaget sådant. Man satte också in nya fönster och dörrar samt moderna faciliteter som centralvärme, vatten, avlopp, el och brandskydd.

Strömgrändsgården idag

Förutom Ernst Anderssons handskfabrik, rymmer Strömgrändsgården idag även Hedströms diversehandel och utställningen Kaffestunden i den del av kvarteret som tidigare vette mot Norra Storgatan. I andra änden, där det senast låg en klädbutik och en cigarrbutik, återfinns istället en utställning med inredningen från Apoteket Kärnan. Strömgrändsgården inrymmer även den lägenhet där Fredriksdals vaktmästare med familj bodde under senare delen av 1900-talet.

Strömgrändsgården byggs upp på Fredriksdal 1965. Foto: Helsingborgs museum 1965-714-009
Strömgrändsgårdens innergård på Fredriksdal år 2022. Foto: Frida Johansson/Helsingborgs museum

FJ