Achates von Platen

von Platen d.ä. Carl Achaten, 1752–1832, hovmarskalk. Han tog över Ramlösa hälsobrunn 1805, lät genast uppföra den största byggnaden i Ramlösa, en tvåvånings korsvirkeslänga, fyrtio meter lång och femton meter bred. Han köpte 1812 en gård vid Lilla Södergatan (nuvarande Bruksgatan) där han lät inrätta ett Badhus med eldningsplats, kopparkärl och övrigt i stället för den förut nedbrunnen byggnad. I husets andra del lät han inrätta ett s k ”spektakelhus” för kringresande sällskap och till badgästernas förlustelse. Efter säsongen 1824 överlät han rörelsen till överste Carl von Dannfelt. År 1831 lät överste Dannfelt uppföra ett nytt badhus på samma plats. Väster om badhuset, på samma tomt (nuvarande kv. Thalia–Bruksgatan/Prästgatan/S. Strandgatan) lät Dannfelt flytta den s.k. teaterladan, som förut låg med gavlarna i norr–söder men nu kom att ligga med långsidan mot Prästgatan. För den avancerade flyttningen svarade O.P. Wingårdh, som var Dannfelts inspektor på Ramlösa. Olof (eg. Ola) Pehrsson Wingårdh var farfar till konsul August Wingårdh. Se även von Platens allé och von Platenska huset.

Läs mera: Alf Åberg, ”Ramlösa, En hälsobrunns historia under 250 år” (1957); E.F. Tengberg, ”Helsingborg År 1816”; Uno Wingårdh, ”Register över släkten Wingårdh” (1984).