Sturzen-Beckers park

Sturzen-Beckers park, mindre parkanläggning på Söder, i folkmun även kallad Lilleskog. Sturzen-Beckers park har sitt namn efter Oscar Patrik Sturzen-Becker. Platsen var i stadsplanen för 1878 avsedd för bostadsbebyggelse. När den tänkta utbyggnaden av Söder inte skedde så snabbt som man ursprungligen trott, avsattes marken istället till park. Denna anlades år 1920. I parkens sydöstra hörn fanns sedan 1881 en kontors- och disponentvilla för det närbelägna ångtegelbruket. När Malmöleden så byggdes på 1960-talet togs en del av den södra delen av parken i anspråk samtidigt som tegelbrukets villa revs. Omedelbart norr om parken finns ett barndaghem, den tidigare Tornerhjelmska Barnasylen och där fanns även Margaretaskolan vilken dock revs 2005.