Jacob Hansens hus

Exteriör av den anrika byggnaden, sedd från hörnet Norra Storgatan och Långvinkelsgatan
Exteriör av den anrika byggnaden, sedd från hörnet Norra Storgatan och Långvinkelsgatan

Jacob Hansen och Inger Mogensdatters hus, Helsingborgs enda kvarstående borgarhus från den danska tiden beläget i kvarteret Sockerbruket intill Norra Storgatan/Långvinkelsgatan och Hästmöllegränden. Huset är enligt inskription på en dörrhammare uppfört 1641 av rådmannen Jacob Hansen och Inger Mogensdotter. Huset synes dock i verkligheten vara något yngre, noterar Torsten Mårtensson och menar att det återuppförts av Jacob Hansens måg, handelsmannen Sven Pihl (släkten) efter en eldsvåda 1660. Arkitekturen ger en god bild av de korsvirkeshus som under 1600-talet kantade stadens huvudgata; symmetriskt ställda strävor, en kraftigt utkragad övervåning, vars bjälkändar bärs av skulpterade konsoler, andra våningens profilerade list och en brant takresning. Facken mellan korsvirket är fyllda av tegelmur, som enligt tidens sed varit målad röd med i vitt uppdragna fogar. Inskriptionen på den nämnda dörrhammaren har följande lydelse: ”O DOMINE BENEDIC DOMUM ISTAN ET OMNES HABITANTES IN EA (”O Herre, välsigna detta hus och alla dess innebyggare”) IACOB HANSEN INGER MOGENSD 1641. Denna gård är en av de få som blivit kvar efter kriget 1676–79.

Före renoveringen 1929
Före renoveringen 1929
Före renoveringen 1929

I början av 1800-talet fanns ett sockerbruk på gården som för övrigt länge hade en viss karaktär av handelsgård med butiker och lagerutrymmen. Huset inköptes av staden 1917 och fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande restaurering 1929 då bland annat skyltfönstren i bottenvåningen togs bort. Året därpå uppfördes en flygelbyggnad med föreläsningssal längs Nedre Långvinkelsgatan. I denna utfördes i samband med restaureringen takmålningar av Hugo Gehlin som visar scener ur stadens historia. Den motstående flygelbyggnaden längs Hästmöllegränden uppfördes 1855. Huset är sedan decennier tillbaka på grund av byggnadens kultur- och lokalhistoriska värde samt genom de möjligheter som här ryms att ta emot större sällskap ofta utnyttjat som möteslokal. Under huvudbyggnadens norra del finns också en välvd ”krypta” som uthyres för samkväm och festligheter. Samtliga byggnader är byggnadsminnesförklarade. Bland butiker som funnits i huset före restaureringen kan t. ex. nämnas Nils Jacobssons livsmedelsaffär, B. Pehrssons skrädderi och Cedervalls skoaffär. SG