Institutionsbältet

Institutionsbältet, benämning som ibland har använts för området sydöst om Kärnan. Benämningen baseras på att ända sedan 1800-talets mitt skolbyggnader, skilda slag av vårdinrättningar samt vattenverk förlagts hit. År 1863 uppfördes det s.k. Gamla läroverket (sedermera Handelsgymnasiet), den lilla Östra skolan (numera skolmuseum) uppfördes 1866, en ny stor folkskola, Slottsvångsskolan byggdes 1892 och redan 1898 ersattes det Gamla läroverket med ett nytt och avsevärt större läroverk, Gossläroverket Nicolaiskolan f.d. I tät gruppering byggdes Länslasarettet, Barnsjukhuset (gamla) och Vanföreanstalten 1878, 1888 respektive 1890. Ett stycke söder därom låg sedan 1889 stadens fattigvårdsanstalt och sinnessjukhus (Bergalid). Till området hörde också Vattenverket och Vattentornet uppförda 1885 omedelbart söder om Slottsvångsskolan. Också efter det nya lasarettets tillkomst på 1970-talet har Bergaliden i hög grad bevarat sin prägel av central förbindelseled i ett institutionsbälte.