Helsingborgs Dagblad

Helsingborgs Dagblad (HD), utgivet under detta namn sedan den 16 december 1884 då ett nybildat bolag tog över den från 1867 utgivna Helsingborgs Tidning. Av de fyra dagliga tidningar som trycktes i Helsingborg i början av 1900-talet är HD den enda som klarat sig in i 2000-talet. Efter en uppmärksammad tidningsfusion år 2001 mellan Helsingborgs Dagblad AB och Nordvästra Skånes Tidningar (den senare ingående i Ander-koncernen) utges tidningen nu i tre editioner (HD, NST och Landskrona Posten). Efter sammanslagningen av de båda tidningsföretagen till ett bolag, Helsingborgs Dagblad AB, är den år 2005 dagligen tryckta upplagan omkring 90 000 exemplar. HD/NST är därmed den största dagliga tidningen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Åren 1868–90 hade Helsingborgs Tidning, Helsingborgs Dagblad, sina lokaler i östra hörnhuset Norra Strandgatan/Nedre Långvinkelsgatan vid Konsul Olssons plats. Denna byggnad revs 1913. (På Fredriksdal – museer och trädgårdar uppfördes under 1990-talet en byggnad som exteriört har det gamla tidningshuset som förebild. Här finns i dag Grafiska museet.)

Åren 1890–1930 var HD inrymt i ett hus som ännu står kvar i hörnet Norra Strandgatan/Kolmätaregränd. Nästa adress, från december 1930, var Drottninggatan 20–22, den välbekanta funkisbyggnad som ännu utgör en arkitektonisk profil i centrala Helsingborg. HD växte med tiden också ur denna byggnad. Efter många turer bestämdes det i början på 60-talet att tidningen ännu en gång skulle bygga nytt. Valet föll på kvarteret Pukslagaren på Fredriksdalsområdet vid Ängelholmsvägen och infarten till Helsingborg. Väsentliga förändringar har skett under senare delen av 1900-talet. En viktig förändring skedde t.ex. vid årsskiftet 1968–69 när förstasidan gjordes om från annonssida till nyhetssida. Därefter har mångmiljoninvesteringar gjorts i etapper fram till sena 1990-talet för att anpassa tidningsproduktionen till nya tekniska krav. Samtidigt har skett omfattande personell resursförstärkning på alla tidningens avdelningar. Den allra viktigaste förändringen skedde hösten 1976 då blyet och sättmaskinerna ersattes av datorer och fotosättning. Datoriseringen fortsatte och i slutet av 1980-talet tystnade också de sista skrivmaskinerna på redaktionen. I februari 2006 övergick tidningen till tabloidformat.

Redaktionellt och ägarförhållanden

Under tidningens första år (1867–1924) hade HT/HD inte mindre än tio huvudredaktörer och utgivare av vilka kan nämnas Nils Jönsson (grundare av Helsingborgs tidning), Wilhelm Hoflund (1884–99), Gustaf Åsbrink (1899– 1907) och Nils Christiernsson (1911–23). HD är sedan 1974 ”oavhängig” och utan politiska eller ideologiska band till partier eller andra organisationer. Under tidigare år var tidningens hållning klart konservativ och språkrör för högerpartiet/moderaterna resperktive högerorienterade värdekonservativa medborgareförbundet där redaktören och politikern Ove Sommelius (släkten) var en ledande kraft på det lokala planet. Han kvarstod i tidningsledningen i 50 år (1924–1974). Familjen Sommelius namn var emellertid redan genom fadern, Malte Sommelius (släkten), knutet till det 1908 nybildade Nya Tryckeriaktiebolaget Helsingborgs Dagblad, vars ordförande han var fram till 1922. Disponent Henry Dunker var styrelseordförande 1923–31och samtidigt under en lång period tidningens huvudägare.

Ägarförhållandena ändrades 1931 då familjen Sommelius blev majoritetsägare. Ove Sommelius blev huvudredaktör 1924 och VD 1926. En kort period i början på 20-talet var Victor Johansson chefredaktör. Johansson fungerade därefter som redaktionssekreterare fram till 1951. På chefredaktörs- och VD-posten efterträddes Ove Sommelius 1974 av sonen Sören Sommelius (släkten) vilken på chefredaktörsposten efterträddes 1977 av Lars Wilhelmsson. Denne avlöstes i sin tur av Sven-Åke Olofsson och i samband med fusionen med NST 2001 av Eskil Jönsson och Sören Karlsson. Ove S:s yngste son Staffan Sommelius (släkten) var under en period på 80-talet verkställande direktör och efterträddes 1985 på den posten av Lars Svensson. Idag 2012 är Lars Johansson Chefredaktör och ansvarig utgivare. Se även Grafisk industri, Kvällsnytt, Nöjesliv förr och nu, Sommelius (släkten), Vårluft.

Läs mera: Jonas Nilsson (red.), Anna Christina Ulfsparre, Göran Rystad m.fl., ”125 års dagblad – en rapsodisk tidningskrönika” (1992).