Småryds skog

Småryds skog. Det kommunala naturreservatet Småryds skog innehåller både en artrik ädellövskog och en mer artfattig del med bokskog, björk- och granplantering. Området hör till de mest artrika ängslövskogarna i Helsingborg och beskrevs redan 1921 i Sveriges Naturs årsbok av helsingborgaren och pionjären inom kulturlandskapsforskningen, Mårten Edvard Sjöbeck. Under 1700-talet var här stora slåtterängar kallade Tvingsängarna. Förekomsten av lind och ask är särskilt intressant utöver arter som skavfräken, aklejruta, skogsbingel, lungört och vårärt.