Ramlösa

Ramlösa, ursprungligen bestod Ramlösa av de två byarna Östra och Västra Ramlösa. Från 1700-talet blev Ramlösa främst namnet på hälsobrunnen och samhället som växte upp kring denna. Så småningom skedde en uppdelning efter postområdena Ramlösa respektive Ramlösa brunn vilkas postkontor fanns i respektive stationsbyggnad. Ramlösa postområde lades ner 1964 och Ramlösa brunn år 1977. I dag har Ramlösa eget postnummer och postadress, Ramlösa har därmed återuppstått. Villaområdet kring Brunnsvägen och Surbrunnsgatan upp mot Köpinge backar växte upp under 1800-talets senare del och är till väsentlig del en välbevarad kulturmiljö liksom naturligtvis den särpräglade bebyggelsen i och kring Brunnsparken. I parken står en stor urna från 1860-talet, utförd av Edvard Ferdinand Ring i Höganäs.

Ortnamnet (år 1449 aff Ramløøsæ) innehåller ramm ’fuktig äng’ och lösa kanske ’äng’ eller ’glänta’. Se även Ramlösa hälsobrunn, Lokaltrafik, Daghill.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Ramlösa: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bland annat: [[2]]

Läs mer: Helsingborgs Historia VIII:1 [[3]].