Naturreservat

Naturreservat, finns på flera områden inom Helsingborgs kommungräns, antingen inrättade av länsstyrelsen eller av kommunen. Naturreservat regleras enligt miljöbalken och varje reservat skall ha en fastställd skötselplan. Dessa reservat har ett starkt skydd och ligger i betydelse närmast under nationalparkerna, vilka beslutas av regeringen. År 2005 finns följande naturreservat i Helsingborg: Rååns dalgång mellan åns mynning och Gantofta, Borgen i Vallåkra (se Vallåkra fornborg), Allerums mosse, Väla skog, Småryds skog, Svedberga kulle och Vegeåns mynning med Sandön och Själrönnen i Skälderviken, Knähaken i Öresund norr om Råå (marinreservat), ädellövskogen och kusthedarna vid Kulla Gunnarstorp, kustheden vid Gråläge och ädellövskogen vid Kristinelund. Nya områden som är högaktuella för naturskydd är ”Bruces skog” vid Långeberga (se Sven-Ingvar Bruce), Örby ängar och Grollegrund utanför Domsten. Andra aktuella områden som kan komma att klassas som naturreservat är fortsättningen på Rååns dalgång mellan Gantofta och Vallåkra, vidare Björka fälad, Pålsjö skog, Ättekulla, Rönnarps bjär, Närlundagropen (f.d. lergraven) och Kattarps mosse. En form av naturreservat, dock ej med officiell status, är Hasslarps dammar. Den s.k. landborgen, varpå staden närmast ovan backarna vilar, är av riksintresse och har under lång tid diskuterats för att få skyddsstatus i någon form.