Helsingborgspojkarnas gille i Stockholm

Helsingborgspojkarnas gille i Stockholm. Sista häftet.

Helsingborgspojkarnas gille i Stockholm. Sista häftet.

Helsingborgspojkarnas Gille i Stockholm, bildat 1924 på initiativ av grosshandlaren Germund Hesslow. Syftet med gillet var ”att till sällskapligt umgänge sammanföra forna lärjungar vid skolan (Högre allmänna läroverket för gossar) för stärkande af samhörighetskänslan hos medlemmarna sinsemellan samt för deras gamla läroverk och hembygd”. Redan vid första mötet hade samlats sjuttiofyra forna elever från gamla ”Gossis”, och många fler anslöt efterhand, som mest fanns ett par hundra medlemmar. Sammanhållande kraft under åtskilliga år var Torsten Gierow. År 1928 började Gillet ge ut häftet ”Minnen från Helsingborg och dess skola”, en publikation som kom att bli en av Helsingborgs populärare böcker vid julkommersen under en lång följd av år. Carl Efvergren blev häftenas förste redaktör, en syssla som han behöll till 1938, avlöst av Emil Hejne, Frans Mannerfelt, Nils Sjöblom och Bertil Heddelin. Den sistnämnde var ansvarig redaktör under tio år fram till 1987. Då hade femtiofyra häften getts ut, men på grund av svårigheten att få fram pengar till tryckningskostnaderna upphörde utgivningen 1987.
I samlingen namnkunniga författare som genom åren satt sin prägel på häftena kan nämnas Karl Ragnar Gierow, Hans Alfredson, Gunnar Jarring, Gösta Johannesson, Gabriel Jönsson, Bertil Ohlin, Karl Salomonsson, Alf Åberg och Anders Österling. Inte minst redaktören själv, Bertil Heddelin bidrog med många artiklar. Han var samtidigt Gillets ordförande 1981–1991, varefter Klas Sjöstedt tog över ordförandeklubban. En annan värdefull utgåva från Gillet, ”Hälsingborgs Läroverks Historia”, påbörjades av bibliotekarie Carl Efvergren, men då han avled 1948 fullföljdes arbetet av historiken Folke Pettersson. Boken gavs ut 1953. Sviktande intresse för sammankomsterna resulterade emellertid i att Gillet avvecklades vid årsmötet 1994.