Bårslöv

Bårslöv, socken och villasamhälle sydost om staden. Socknen är långsmal och ligger mellan Välluvs och Frillestads socknar i norr och Fjärestads socken i söder. Det moderna Bårslöv har genom den omfattande nybebyggelsen, som skett från 1960-talet fått en allt tydligare förortsprägel. Den ursprungliga kyrkbyn har emellertid medeltida anor och var en av de större i Helsingborgs närhet. Den ursprungliga kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Se Bårslövs kyrka. Enskifte genomfördes mellan 1809 och 1821 och gårdarna tvingades då att flytta ut från bykärnan. De placerades österut längs en väg som anlades samtidigt och utgör idag ett exempel på hur reformen påverkade både landskapet och byggnadernas placering.

Under 1800-talet tillkom även skolor och enfamiljshus utmed vägen och bland de offentliga byggnaderna kan också nämnas gården Lindåkra, som fram till 1954 hyste samhällets fattigvårdsinrättning, det tidigare kommunhuset från 1926 och prästgården, som stod färdig 1929 är placerad söder om kyrkbyn. Förhistoriska spår vittnar om att mänskliga aktiviteter har förekommit i bygden i årtusenden. Fornlämningarna finns framförallt kring Nyvångs gård mitt i samhället, sydväst om Görarp invid Råån och vid Ödelycke och Attarp och utgörs främst av sten- och bronsåldersboplatser. Ortnamnet, omnämnt på 1200-talet som Bareslefh, innehåller en okänd förled som möjligen syftar på ett personnamn, medan ”löv” vanligen tolkas som ärvt eller lämnat. Invånarantalet den 31 dec. 2010 var 2 682.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns flera fynd och foton med koppling till Bårslöv, se t ex. [1] och [[2]].

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a. : [[3]]

Läs mer: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborg”, Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del, II:1, III:2, IV:1, IV:2, VI:1, VI:2, VIII:1 [[4]], VIII:2