Vallåkra fornborg

Vallåkra fornborg, belägen norr om Råån och väster om samhället.

Borgen, vilken har utnyttjats som försvarsanläggning för traktens befolkning under järnåldern, är uppbyggd på en triangelformad platå med sidorna 80 och 65 meter samt är omgiven av branta raviner. En 85 meter lång och ca fyra meter hög vall korsar platån. Fornborgen är belägen i ett naturreservat vilket utgör en bäckravin med ädellövskog och rik flora och fauna. Området är även EU-skyddat som Natura 2000-område. Rester av stenkolsbrytning finns i norra delen av reservatet och beskrevs av Linné 1749. Ek, bok, ask, hassel, avenbok samt örter som vätteros och skogsbingel kan nämnas. Råån går genom reservatet och ån översvämmar emellanåt alskogen intill. I ån förekommer kungsfiskare, havsöring m.m. I östra delen finns en nerlagd lertäkt, där man bröt så kallad eldfast lera till Wallåkra stenkärlsfabrik, etablerad under 1800-talet och alltjämt i drift. Ett hundratal tretåiga avtryck av dinosaurie har hittats här.