Raus plantering

Raus plantering, oftast numera förkortat till Planteringen,var ursprungligen den södra delen av ett stort flygsandfält väster om landsvägen mot Råå-Landskrona och sträckte sig från Råå i söder till dåvarande Gränsgatan söder om den senare tillkomna Södergatsviadukten. Området var kronojord men tilldelades på 1700-talet Raus bönder och styckades mellan dem sedan Borgerskapets äldste avböjt och överlämnat området till Helsingborgs stad. För att binda flygsanden planterades barrskog nästan ända fram till nuvarande Gustav Adolfs torg. Under 1880-talet byggdes här en helt ny stadsdel med bostäder och verksamheter. Den låg utanför stadsgränsen och därmed utanför stadens kontroll. Några stadsplaner fanns inte utan planläggningen kom i mycket att följa de äldre ägogränserna. Mellan 1904 och 1918 utgjorde Raus plantering ett eget municipalsamhälle. Efter inkorporeringen 1918 till Helsingborg fortsatte exploateringen och decenniet därefter innebar en kraftig tillväxt, främst i de södra delarna. Längs Planteringsvägen växte såväl enfamiljshus som mindre hyreshus upp. I Planteringen låg, förutom bostäder, Jacquardväveri, (se Helsingborgs Jacquardväfveri AB), Viktoria margarinfabrik, Allers tryckeri, m.fl. mindre verksamheter.

Läs mera: Ernst Lundblad, ”En Rausplanteringspojke berättar”, Minnen från Helsingborg och dess skola, (1963).