Mäster Palms plats

Mäster Palms plats, har namn efter socialistagitatorn August Palm (1849–1922) som även står staty på platsen. Statyn är utförd av Ture Johansson och flyttades hit 1973 från Folkets park där den stått sedan den färdigställdes 1955. Palm framträdde 1883 på det då närliggande värdshuset Grönalund. I sin nuvarande form är platsen en skapelse av 1960-talet. Då revs huvuddelen av den kringliggande lågbebyggelsen och Söderport, Kooperationens varuhus (Domus) samt Fackföreningarnas hus (norr om platsen) uppfördes och gav platsen en modern inramning. Även i dess omedelbara närhet skedde under denna period förändringar i stadsbilden genom exempelvis uppförandet av polishuset (vid Carl Krooks gata). Platsen gavs en ny utformning år 2002 efter ritningar av Svend Ahlgren, i samband med detta tillkom en serie mosaiker av Helsingborgskonstnären Sven Börtz på platsens västra sida.