Kattarp

Kattarp, socken och tätort norr om Helsingborg. Då socknen till största delen ligger på havsnivå har markerna varit mycket sanka, vilket bl.a. gjort att de förhistoriska lämningarna är begränsade. I historisk tid utgjordes landskapet främst av fäladsmarker med bara ett fåtal gårdar. Efterhand som brukningsmetoderna utvecklades förbättrades också odlingsmöjligheterna. Efter enskiftet, då gårdarna flyttades ut från byarna och då de tilldelades ganska stora arealer, skedde emellertid en kraftig utveckling av jordbruket. Enskiftet på 1830-talet påverkade den dåtida kyrkbyn, som förlorade en stor del av sin bebyggelse. Kyrkan blev nästan lämnad ensam. Se Kattarps kyrka. Under 1800-talet växte emellertid byn och fick både skolor, sockenstuga och station. I och med att järnvägen mellan Helsingborg och Halmstad öppnade 1885 kom ett nästan helt nytt samhälle att byggas upp kring stationen (numera riven). Även hotell byggdes liksom sparbank och mer stadslika villor. Ortnamnet (1200-talet Katathorp) innehåller torp ”nybygge” och i förleden möjligen ett vikingatida mansnamn, Kate. Invånarantalet den 31 dec 2010 var 688. Se också Jöns Jonsgården.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar kan du hitta foton och föremål från Kattarp, bland annat: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mera: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”, Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del III:2, IV:1, VIII:1 [[3]], VIII:2.