Gråläge

Gråläge, kustsamhälle strax norr om Domsten på gränsen till Höganäs kommun. Ursprungligen ett litet fiskeläge, vars befolkning nästan helt utplånades i samband med pesten 1711. Det sägs att byn helt brändes ner efter detta, men återuppstod någon tid därefter på samma ställe. På 1930-talet började sommarhus byggas, som så småningom blivit vinterbonade eller rivits för att ge plats åt nya åretruntbostäder. Idag ett villasamhälle med ett tjugotal hushåll.

Gråläge är ett statligt naturreservat med en kusthed. Området är även EU-skyddat som Natura 2000-område. Det är en näringsfattig f.d. betesmark på sandmark med ljung, kråkbär och andra ris. Enebuskar förekom också en gång i tiden. Det är en liten rest av den stora utmarken kallad Kulla fälad. Tallarna intill reservatet har planterats under 1800-talet för att binda de omfattande ytorna av flygsand som uppkom på grund av för stort slitage till följd av betesdriften. Ljunghedarna brukade man svedja för att föryngra ljungen som annars ratades av djuren. Vresrosorna vid stranden är en trädgårdsflykting med stark expansionsförmåga (vegetativ förökning via rotsystem). Därför huggs vresrosorna av, eftersom de annars hotar floran och begränsar tillgängligheten.

Läs mera: ”Bevarandeprogram för Domsten och Gråläge”, Kulturmagasinet (2005).