Gamla Dragarelaget

Den första flyttbussen fotograferad omkring 1940.
Den första flyttbussen fotograferad omkring 1940.
Den första flyttbussen fotograferad omkring 1940.

Gamla Dragarelaget, bildat den 1 september 1735 i Helsingborg. Företaget lever sedan 1993 vidare i det internationella transportföretaget GDL, Genuin Distribution och Logistik, som ägs av NS-frakt. Ett dotterbolag håller till på Lagergatan i Filborna arbetar fortfarande under det gamla namnet Gamla Dragarelaget och sysslar med den ursprungliga verksamheten såsom flyttningar och dylika uppdrag. Gamla Dragarelaget har i mer än 250 år varit ett begrepp i Helsingborg för allt vad transporter heter. För många i äldre generationer är ”dragarna” liktydigt med en flyttfirma.
När skråväsendet 1846 upphävdes försvann alla ämbeten och skrån, vilka i hög grad hade präglat städernas samhälls- och näringsliv. I Helsingborg fanns emellertid två skråorganisationer, som fortsatte sin verksamhet oberoende av den nya tidens anda. Det var Färjemanslaget och Gamla Dragarelaget. I en borgarrulla från 1639 upptas sålunda två dragare. Gamla Dragarelaget fick sin skråordning först 1763. Till dragarnas uppgift hörde också att ansvara för klockringningarna i Mariakyrkan mellan åren 1761 och 1925 (då en elektrisk ringanordning installerades). De svarade också för nattväktartjänsten och kallades i denna egenskap för stadsvaktkarlar. Varje natt kl. 22, 23, 24, 01, 02 och 03 ropade stadsvaktkarlarna: Upplyften Edra hjärtan till Gud, förglömmen icke hans heliga bud Hos oss är Gud och vår Herre Honom ske lov, pris och ära Klockan är … slagen Vinden är …
Som bevis på sin officiella ställning bar de en ”polisbricka” med stadens vapen i relief. Polisoch väktarsysslan upphörde 1886. Ett nytt och betydelsefullt skede inleddes när den första hästen inköptes 1876. Vid sekelskiftet 1900 hade Gamla Dragarelaget ett stall med 37 hästar. Den första bilen inköptes 1909 och 1947 fanns 33 hästdragna fordon samt 44 motorfordon med varierande lastkapacitet. År 1952 inköptes ett markområde vid Brohusen där en grustäkt öppnades. Dragarelagets kontor låg tidigare på Hamntorget 3, medan stallar och garage låg vid Kaliforniegatan. Efter ytterligare några år anvisades Gamla Dragarelaget en tomt i Raus Plantering öster om den senare tillkomna Sydhamnen. Här växte en stor terminal med kontors- och personallokaler upp liksom verkstad, garage och magasin. KEA
Läs mera: Torsten Mårtensson, ”Gamla Dragarelaget i Hälsingborg” (1946); Rune Moberg, ”Dragare, ringare, brandvakt, polis – allt i en person”, ur ”Helsingborg 900 år” (1985).