Bergaliden

Bergaliden, förbindelseled mellan de södra och nordöstra stadsdelarna. Bergaliden har ända sedan 1860- talet varit starkt präglad av omgivande skolor och sjukhus. Förbindelsen anlades 1877 och slutade då i Lilla Bergaliden. Marken där tillhörde då Essenska villan, senare benämnd Konsul Perssons villa. Vid spårvägens anläggande 1903 drogs spåren från Trädgårdsgatan/Södergatan, Gamla Knutpunkten, in i Södra Storgatan och uppför Lilla Bergaliden och vidare längs Bergaliden. Inte förrän marken vid Konsul Perssons villa gjordes tillgänglig år 1923 kunde spårvägen flyttas till en rakare sträckning. I höjd med Gossläroverket f.d. Nicolaiskolan och i dåvarande Munkavägen utgick mellan åren 1924 och 1952 ännu en spårvägslinje, stadens i särklass kortaste, förbi gamla Länslasarettet till Wilson park. Linjen kallades skämtsamt för ”blindtarmen”, med andra ord ett litet bihang till det stora linjenätet och passerande utanför lasarettet. År 1949 breddades Bergalidens västra del så att även biltrafik möjliggjordes – (Centrum/ Slottshöjden). Se även Lokaltrafik och Institutionsbältet. UR