Väla skog

Väla skog, mittemot Småryds skog ligger Väla skog som är en artrik bok- och ekskog med al och ask. Här finns vit- och gulsippa, ängsfräken, och djurarter som hermelin, räv, grävling och skogsduva. Även Väla skog var en del av det stora slåtterängsområde, vari även Småryd ingick och som sträckte sig ända upp mot Allerums kyrkby.