Ättekulla gravfält

Ättekulla gravfält, omfattande minst 21 gravhögar från bronsåldern belägna i närheten av Ättekulla gård. En del av dessa undersöktes åren 1879–82.