Teglarödsstugan

Teglarödsstugan är ett boningshus i skiftesverk från 1791. Stugan stod ursprungligen på Stora Teglaröds gård utanför Svalöv, sedan i ett fyrtiotal år på Knutstorps gods innan den till slut kom till Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg 1926.

Byggnadens historia

I Kågeröds socken utanför Svalöv i västra Skåne, fanns en gång i tiden en gård vid namn Stora Teglaröd, uppförd 1791. Det var en fyrlängad gård, vilket är en traditionell skånsk gårdstyp, och stugan utgjorde köks- och stugavdelning i boningslängan. På den ungefärliga platsen där gården en gång tros ha legat, ligger idag en klubbstuga tillhörande en lokal orienteringsklubb (Rävetofta). I närområdet finns flera fornlämningar i form av stenmurar märkta som ”hägnadssystem”, säkert en äldre kvarleva från traktens gårdar.

Generalstabskartan från 1865 visar Teglarödsstugan på sin ursprungliga plats. Källa: Lantmäteriet

På det sena 1870-talet skulle gården rivas, och greve Gustaf Wachtmeister lät då flytta en del av boningshuset till sitt gods, Knutstorp. Godset ligger ett par kilometer söderut från Teglarödsstugans ursprungliga plats. I flytten kom man dock att lämna kvar både spis och skorsten, kanske för att byggnaden ändå bara skulle användas som lekstuga.

Teglarödsstugan på Knutstorp år 1924. Foto: Helsingborgs museum 24_313
Teglarödsstugan på Knutstorp år 1924. Foto: Helsingborgs museum 24_315

Flytten till Fredriksdal

I Helsingborgs museistyrelses protokoll från den 31 mars 1926 står det att läsa att Greve Claes Wachtmeister (son till Gustaf) erbjudit sig att skänka stugan och dess inventarier till det nyöppnade friluftsmuseet på Fredriksdal. Intendenten, Torsten Mårtensson, besökte stugan på plats på Knutstorp och förordade där efter dess flytt till Fredriksdal.

Protokollen nämner sedan inget mer om flytten, men i museets årsberättelse för 1926 står följande att läsa:

På Knutstorps slott har i parken stått en gammal ryggåsstuga, som av greve Gustaf Wachtmeister för lång tid sedan blivit ditförd från Teglaröd i Onsjö härad, på sluttningen av Söderåsen. I stugan förvarades en samling allmogeföremål, hopbragta i den kringliggande trakten.

Ehuru stugan blott utgjorde en del av gårdslängan och sålunda icke gav någon fullständig bild av den ursprungliga byggnaden, var den för museet av synnerligen stort intresse. Belägen endast cirka 3 mil från Hälsingborg representerade denna stuga den västligaste av centrala Skånes kända ryggåsstugor. Därjämte var rummets konstruktion av största intresse särskilt genom den egendomliga, i förstugan utbyggda sängen, som öppnade sig mot rummet genom en i själva gavelväggen anbragt sängöppning.

Då Knutstorps nuvarande ägare, greve Claës Wachtmeister, erbjöd stugan jämte samlingar som gåva åt Hälsingborgs museum, blev densamma därför med tacksamhet mottagen. Förflyttningen utfördes under sommaren så att stugan nu står färdigbyggd.”

Teglarödsstugan på sin nuvarande plats på Fredriksdal. Foto: Frida Johansson

Byggnadsbeskrivning

Teglarödsstugan är en ryggåsstuga, vilket är ett slags envåningshus utan innertak som var vanlig bland allmogen in på 1700-talet. Väggarna är uppförda i skiftesverk av ek, en byggnadsteknik där grova hörnstolpar restes ovanpå syllen. I stolparna högg man ut spår där man sedan placerade liggande plankor. Tekniken var vanlig i södra och västra Götaland samt på Öland och Gotland.

Stugan är på Fredriksdal placerad strax norr om herrgårdens loge, i ett litet skogsparti mellan hagarna, med entrén åt öster. Den är placerad ovanpå en stengrund. Gavlarna har klätts med stående panel, och taket är ett stråtak med en så kallad ryggning och ryggträn över nocken. Ingången utgörs av en enkel, brädad dörr.

På södra sidan har stugan tre fönster infällda i ekplankorna. Väggen har lagats på ett fåtal ställen. I sydvästra hörnet finns spår av en förlängning av huskroppen eller möjligen av en äldre sammanbyggnad med de gamla ekonomilängorna. Västra fasaden har två mindre fönster och inristade bokstäver i väggarna, dock ej läsliga. I norr finns ett fönster samt på taket en skorsten av gult tegel som lär ha uppförts i samband med stugans återuppförande på Fredriksdal.

Teglarödsstugan som den ser ut idag. Foto: Frida Johansson
Teglarödsstugan som den ser ut idag. Foto: Frida Johansson

Teglarödsstugan idag

Stugan går idag att besöka på Fredriksdal. Den är öppen sommartid men går att betrakta utifrån året runt.

Teglarödsstugans placering på Fredriksdal.

FJ