Sven-Ingvar Bruce

Bruce Sven-Ingvar, 1919–2001, läroverksadjunkt, donator. Bruce var född i Köpenhamn och verkade under många år som lärare vid Polhemsskolan i Lund. I Helsingborg blev han känd för en större allmänhet först sedan det visat sig att han i sitt testamente donerat 10,5 miljoner till Helsingborgs stad. Av donationen skall, enligt testamentet, bildas en fond som bär hans föräldrars namn: ”Anna och Tore Ives fond” att disponeras för inköp av skogsmark och anläggande av ett strövområde. (Anna och Tore Ive drev Kalkslageriet i Helsingborg.) Helsingborgs stad har tagit emot donationen och därefter förvärvat ett mark- och skogsområde vid Vasatorp som från hösten 2005 utgör ett ströv- och rekreationsområde för helsingborgarna. Dessutom planeras denna, ”Bruces skog” [1], bli klassad som ett Naturreservat. Det blivande naturreservatet Bruces skog omfattar 210 hektar skog, åker, äng och betesmark. All åkermark kommer dock att bli betesmark, äng eller skog. Här finns en av Helsingborgs sista rester av de forna, vidsträckta enefäladerna. Det finns ek- och bokskog samt våtmarker och nyanlagd betesmark. Den gamla stadsgränsen, kallad Oran, går genom områdets centrala del. Ett mångbruksområde där många olika friluftsaktiviteter kan samsas är en del av målet med reservatet utöver att trygga testators, Sven-Ingvar Bruce, syfte med donationen.