Stenkols AB Lundvall & Co

Stenkols AB Lundvall & Co. grundades 1902 av direktör Carl J. Lundvall (d. 1907).

Företagets anläggningar med en väldig bunkerkran, var ett känt blickfång i hamnen. Vid ”Lundvalls kaj” lossades betydande mängder kol dygnet runt. Företaget hade koksverk för krossning och utlastning. När den allmänna användningen av kol och koks ersattes av olja, under framförallt 1960-talet, anlade bolaget stora oljecisterner i oljehamnen. År 1976 såldes företaget till Dahlöfs Bränsle AB. Oljedepån avvecklades 1979. 1980 bildade statliga gruvföretaget LKAB ett särskilt Kol AB, som förvärvade ”inkråmet” med lager i bl.a. Dahlöf/Lundvall, men ganska snart måste LKAB avyttra allt som inte hade med gruvdriften att göra och 1982 såldes kolbolaget till Salénrederiet i Göteborg, som då bildade Salén Coal AB. På den fossila bränslesidan fortsatte Helsingborgskontoret, nu under namnet Salén Coal AB, att verka som generalimportör av polskt kol för Sverige, Norge och Island. Storförbrukare av kol fanns fortfarande, bl.a. inom vissa industrier, gjuterier och växthusodlingar. Vid inledningen av 2000-talet avvecklades dock slutligen ”gamla Lundvalls” i Helsingborg, vars kontor, med ett kort undantag i inledningsskedet, legat på Drottninggatan 1 hela tiden, om än under skiftande namn. KEA