Rönnarps bjär

Rönnarps bjär, en kulle bildad under postglacial tid. Uppe på höjden finns en gravhög från bronsåldern med en diameter om 14 meter. På ett fundament på gravhögens topp finns ett kors i brons över den senaste skånske kungen Oluf Haraldsen. På korset finns följande text: ”Minne av danske prinsen Oluf Haraldsen som stupat här 1143 i slaget mot kung Erik av Danmark. På fundamentet står: Oluf Haraldsen hyllad som konung över Skåne residerade i Lund från år 1139. Han besegrades i krig mot konung Erik Lamm och stupade i slaget vid Tjuteå år 1143 varefter Skåne och Danmark åter förenades under en konung. Bygdens folk reste minneskorset. Vörda och vårda denna plats.” Minnesplatsen skapades sannolikt runt sekelskiftet 1900. Platsen är belägen ca en km norr om Tågarp väster om väg 110 vid Rönnehälls bygdegård. Rönnarps bjär är en gammal betesmark med ljunghed och vid utsikt över den riksintressanta Rååns dalgång. Här växer bl.a. svinrot, jordtistel och Helsingborgs sista förekomst av backsippa. Området bör bli naturreservat för att kunna bibehålla beteshävden och floran.