Örby ängar

Örby ängar, även kallade Lidängarna, utgör ett av de mest skyddsvärda naturområdena i Helsingborg klassat som riksintresse. Under 1700-talet fanns här stora slåtterängar kallade Örby ängar, Rya ängar och Eskesängarna. Här finns bland landets högsta artrikedom per ytenhet. Fyrahundra kärlväxtarter har påträffats, därtill en rad sällsynta fågelarter och insekter. Mosaiken av sandstrand, kärrstråk, fuktig och torr mark samt områdets hävdhistoria har skapat betingelser för den mycket höga artrikedomen. Den mest sällsynta växten är klintsnyltroten, en parasitväxt på väddklint, och den är dessutom beskriven här för första gången i landet, av Lundaforskaren Johan Leche år 1744. Andra arter som kan nämnas är ängs-vårlök, tulkört, blåsklöver, svinrot, granbräken och sprängört. Bland fågelarter förekommer vattenrall, småfläckig sumphöna och mindre hackspett. Här finns också helsingborgarnas mest frekventerade badstrand. Området planeras bli naturreservat och sköts med slåtter och betesdrift.