Kommunsammanslagningen 1971

Kommunsammanslagningen 1971, innebar att kommunerna Kattarp, Ödåkra, Mörarp och Vallåkra slogs samman med Helsingborgs stad och bildade den nya storkommunen. Fyra kommuner och en stad slogs således samman till en kommun. Då hade redan ett utvecklat samarbete med grannkommunerna förekommit under längre tid avseende exempelvis skolgång, utbyggnad av bostadsområden och brandförsvar. Ett visst motstånd märktes dock från början i framför allt Ödåkra som ville fortsätta i egen kommunal regi. Utsikten att tvingas bli stadsbor tedde sig skrämmande för många när frågan om den omvälvande kommunreformen första gången började dryftas i mitten av 1960- talet. Motsättningarna ebbade så småningom ut. Kommundelarna Ödåkra, Påarp, Mörarp och Rydebäck blev snart viktiga moderna tätorter i den nya storkommunen.