Kaserner

Kaserner. I Helsingborg har tillfälliga logier använts för de garnisoner som varit förlagda här, bland annat vid Ålgränden och i området där nu Rådhuset står. Men år 1882 uppfördes på Söder den för ändamålet första husarkasernen. Den var i bruk till 1912, då en ny kasern stod färdig på Berga, dit kavalleriet då flyttade. Husarkasernen på Söder kom därefter att användas både för tillfällig inkvartering åt Statens Vanföreanstalt samt senare som nödbostäder. Helsingborgs stads yrkesskolor, nu Rönnowska skolan, kom efterhand att helt ta över kasernbyggnaderna. Johnsons Pappersindustri AB/Tengwalls triopärmar förvärvade 1914 det f.d. kanslihuset som om- och tillbyggdes för fabriksändamål. Häststallarna togs över som slakteri.

Bergakasernen användes av dels Kgl. Skånska kavalleriregementet, K2, dels av pansarregementet P2. När detta sista regemente lämnade Helsingborg 1952 togs byggnaderna i anspråk av fångvården. I början på 1980-talet stod en ny fångvårdsanläggning färdig strax intill och kasernen stod därefter tom i femton år, lämnad åt rivningsödet. Efter en proteststorm från såväl allmänhet och föreningslivet som enstaka politiker, som ville bevara den monumentala byggnaden, förvärvades den av ett privat konsortium och byggnaden blev slutligen restaurerad och fungerar sedan 1988 som en modern företags- och konferensanläggning, Kavalleristen, med bl.a. en restaurang med samma namn. KEA