Karl X Gustavs gata

Karl X Gustavs gata, Tågaborg, efter Karl X Gustav, 1622–1660, som var svensk kung 1654–1660.