Hospitalet

Hospitalet, inrättat 1682 i en fastighet vid Prästgatan, men redan 1698 beslöt man bygga ett nytt hospital på nuvarande Konsul Olssons plats (Kullaplatsen), se även Fattigvård. En hospitalskyrka uppfördes 1702–03 i anslutning till den nämnda fattigvårdsinrättningen. Hospitalet var en korsvirkesbyggnad under tegeltäckt sadeltak vilken låg med norra gaveln mot Nedre Långvinkelsgatan. Ingången var placerad mitt på den västra långsidan, dvs. från gården. Kyrkan var sammanbyggd med själva hospitalet vilket gjorde att de båda byggnaderna bildade en vinkel vid platsens norra och östra sida. Kyrkan renoverades efter ritningar och under ledning av rådman Hans Wittberg och återinvigdes den 25 mars 1774. Den hade därmed ändrat utseende till en mera barocklik byggnad med mansardtak. En utvidgning skedde 1848 då hela kvarteret togs i anspråk. År 1890 revs anläggningen, men tomten kallades under många år för ”fattighustomten”.