Hemvärnet

Hemvärnet, insatsplutonen i Helsingborg är sedan krigsslutet 1945 en del av Sveriges stående beredskapsstyrkor och operativt direkt underställd militärdistriktsbefälhavaren. Insatsplutonerna kan disponeras i fredstid för att lösa uppgifter vid höjd militär beredskap.