Hasslarps dammar

Hasslarps dammar, ett av regionens viktigaste rastställen för många fågelarter

Hasslarps dammar, ett av regionens viktigaste rastställen för många fågelarter

Hasslarps dammar, är ett unikt fågelområde, förmodligen nordvästra Skånes förnämsta och viktigaste inlandslokal för häckande och rastande våtmarksfåglar, bl.a. den sällsynta och hotade skärfläckan. Dammarna har ursprungligen anlagts av sockerbruket i Hasslarp för att rena processvatten som sedan har återanvänts. Helsingborgs stad inlöste 1997 delar av det nedlagda sockerbruket för att primärt rädda den värdefulla fågellokalen. Det var första gången i stadens historia som ett större naturområde förvärvats efter målmedveten planering, noteras i stadsbyggnadskontorets skrift ”Hasslarps dammar” (1998). Området betraktas enligt samma källa som en ”våtmarksoas” i vårt utdikade landskap där 96 % av våtmarksarealen inom kommunens gränser har försvunnit sedan mitten av 1800-talet.
Hasslarps sockerbruksdammar har länge varit kända bland ornitologer som en utmärkt vadarlokal under sträckperioderna och då framför allt på höststräcket, då lokalen besökts av ett flertal rariteter såsom rödhuvad dykand, tuvsnäppa och dammsnäppa. Sjö- och våtmarksfåglar som regelbundet häckar i Hasslarp är gräsand, gravand, knölsvan, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, större och mindre strandpipare, drillsnäppa, rödbena, skärfläcka, fiskmås och skrattmås. Totalt har mer än 200 fågelarter iakttagits kring dammarna. Staden har alltsedan området förvärvades arbetat med olika så kallade iståndsättningsåtgärder, genom anläggandet av nya våtmarksytor, betesdrift, observationsdäck, bänkar, informationstavlor m.m