Gatunamn

Gatunamn, det skulle föra orimligt långt att här notera alla gatunamn inom nuvarande kommungränser. I lexikonet har därför endast medtagits som separata uppslagsord sådana gatunamn som brukar väcka människors undran eller då gatunamnet i övrigt har ett historiskt intresse. Gator utanför den egentliga stadskärnan har inte sällan namn efter för sin tid framstående personer såsom borgmästare, rådmän o.d. men också efter kungliga personer och krigsherrar som agerat i Helsingborgs historia. Så har t.ex. flera gatunamn på nedre Tågaborg namn efter den svenska stormaktstidens befälhavare, medan längre norrut i stadsdelen diktarnamn (med eller utan egentlig anknytning till staden) fått stå fadder vid namngivningen.

I Ramlösa brunns gatunät finner vi i stället namn på t.ex. ett antal brunnsläkare eller andra med anknytning till hälsobrunnen, på Råå är det självklart sjöfarts- och fiskehistoria som återspeglas i gatunamnen. I bostadsområden som Sofieberg har gatorna nästan genomgående botaniska namn, i Wilson park och Anneberg har flertalet gator namn efter svenska städer. På andra håll, som t.ex. Eneborg, Närlunda, Adolfsberg m.fl. kan nutida helsingborgare erinras om sedan länge försvunna lantegendomar. Gatunamnen skildrar således på sitt knapphändiga sätt olika sidor i stadens månghundraåriga historia och speglar samtidigt litet av den tid då gatorna namngavs och vilka värderingar som då rådde. SG