Gantoftafyndet

Sliprännorna i Råådalen, ett unikt fornminne bland många i den fornminnesrika området mellan Raus kyrkogård och Gantofta

Egentligen Gantoftafynden, avser dels benämningen på ett av de större fornfynd som gjorts i Helsingborgstrakten. År 1811 påträffades i Gantofta en massiv guldarmring med fem vidhängande spiralfingerringar från bronsåldern. Den totala vikten är 187 gram. Fyndet förvaras på Statens Historiska Museum.

LÄS MERA: Bror Schnittger, ”Helsingborgstrakten under forntiden”, Helsingborgs historia I (1925).

Ett annat omtalat Gantoftafynd är de då man i närbelägna Fjärestad mellan åren 1946–51 påträffade sammanlagt sju guldföremål. De omfattande bl.a. fem brakteatrar, (större guldmynt/”medaljonger”). Fyndet kan troligen dateras till 400-talet e.Kr.

LÄS MERA: Lars-Göran Kindström, ”Gantoftafyndet”, Kring Kärnan 6 (1956).

Gantofta och stora delar av Rååns dalgång är i övrigt rikt på fornminnen. En märklig lämning från järnåldern är de s.k. sliprännorna vid ett av Rååns biflöden i Gantofta. Spåren syns tydligt i sandstenshällen. Vilken funktion slipstensrännorna haft vet man inte med full säkerhet, men en vanlig tolkning är att järnåldersmänniskorna här slipade sina flintyxor. Ett antal gravhögar från bronsåldern finns på ömse sidor om E6.