Gantofta småskola

Gantofta småskola, i bruk 1879–1965.