Fredrika Bremerförbundets helsingborgskrets

Fredrika Bremerförbundets helsingborgskrets var verksam 1906 – 2002. Förbundet hade bildats 1884 av Sophie Adlersparre och dess målsättning var: ”Att under kraftig samverkan av erfarna kvinnor och män, inom så vida kretsar av vårt land som möjligt, verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvinnans höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt hänseende”. 1905 beslutades att grunda lokala kretsar och Helsingborgskretsen startade året efter, 1906, av de 18 kvinnor från Helsingborg som då var medlemmar i Fredrika Bremer-förbundet. Den första ordföranden prästen Karl Sandegård hjälpte initialt kvinnorna över den första osäkerheten i föreningslivet. Efter ett halvår avgick han och Sigrid Hägglöf tog över som ordförande. Medlemsantalet växte snabbt och vid 1907 års slut fanns 135 Fredrika Bremer-medlemmar i Helsingborg. Ett av styrelsens mål var att ”bland kvinnorna sprida ett mera allmänt intresse för olika frågor af betydelse för den enskilde och samhället, samt att hos dem väcka håg för att genom öfning förvärva sig förmåga att deltaga i diskussioner och förhandlingar af olika slag”. Tidigt försökte man nå alla kategorier av kvinnor. 1911 arrangerades föreläsningar för ”arbetarhustrur”, en satsning som enligt årsberättelsen för det året var en nyhet för kretsen och ”ett försök att gifva äfven dessa våra arbetande systrar tillfälle till utveckling och god förströelse. Det har omfattats med intresse, hvilket manar till fortsättning på den inslagna vägen”.

1917 valdes lärarinnan Signe Wennberg in i styrelsen. 1921 blev hon ordförande vilket hon sedan kom att vara fram till 1949. Hon organiserade tidigt en diskussionsklubb som bland annat ägnade sig åt fiktiva sammanträden i olika kommunala nämnder. Syftet var att ge kvinnor träning i det offentliga och politiska livet, i den anda som 1907 års styrelse hade skisserat.

Behovet av egna lokaler gjorde att Martha P:son Henning 1924 ställde ett par rum i Gamlegård till förfogande för möten och aktiviteter, men detta blev kortvarigt. 1925 började föreningen hyra egna lokaler på Drottninggatan 9. 1929 flyttade man till större lokaler på Kungsgatan 16. Genom tillgång till egna lokaler kunde mötesaktiviteterna intensifieras och breddas. En särskild upplysningsbyrå stationerad i föreningslokalerna hade i uppdrag att ge råd och vägledning åt unga flickor. På Kungsgatan 16 var man kvar till 1965. Då fanns det 300 medlemmar, men lokalerna ansågs vara för stora och 1966 var det dags för flytt till Villatomtsvägen 3F. Sjunkande medlemsantal gjorde att helsingborgskretsen upplöstes 2002.

Källor: Hertha nr 5/1929 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/63163/gupea_2077_63163_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fredrika Bremerförbundets helsingborgskrets arkiv hos Stadsarkivet