Fleninge kyrka

Fleninge kyrka. Foto: Sven-Olof Larsén

Under omläggning av en dräneringsledning på Fleninge kyrkogård 1954 påträffades en medeltida stenkistegrav uppbyggd av sandstenshällar cirka 1,30 meter utanför korsflygelns södra sida och på ett djup av 1,86 meter. Denna typ av gravar var vanligt förekommande i de skånska städerna, framför allt 1100-talet och 1200-talets första hälft (Jfr LMA, Cinthio 2002; Weidhagen-Hallerdt 2010). I stenkistegraven framkom ett starkt förmultnat skelett samt delar av flera andra (Andersson 1971:114).

I samband med en arkeologisk undersökning 1993 upptäcktes rester av medeltidskyrkans södra långhusmur och vapenhusmuren under det nuvarande golvet. Vid kyrkogårdsschaktningar framkom även en liten bit av vapenhusets västra grund, några jordfasta stenar, en grav och rivningsmassor. Rivningsmassorna kring det södra vapenhuset påminde en del om både tegel och kalkbruk som använts i nuvarande torn vilket möjligen talar för att vapenhuset och tornet, åtminstone dess nedre del, skulle vara samtida. Sydportalens västra smygöppning låg ungefär tre meter från västgaveln. Dessutom identifierades 1991 rester av en medeltida, kanske romansk, takstol under korgolvet (muntliga uppgifter från Petter Jansson, antikvarie vid Regionmuseet i Skåne).

Förteckning över jordfunna mynt i Fleninge kyrka 1949 och 1954 samt över mynt tillvaratagna vid utgrävning i Fleninge kyrka 1963:

Plats Regent Årtal Typ Källa
Danmark Knut VI 1182-1202 Penning Hauberg 1900 nr 9
Sverige 1222-1250 Kronbrakteat Thordeman 1936 grupp VII:2
Danmark Erik Plogpenning 1241-1250 Penning, Norra Jylland MB 26
Pommern, Stettin Cirka 1250-1375 Brakteat med örnhuvud jfr Dannenberg 132a
Danmark Erik Glipping 1259-1286 Penning, Lund MB 312
Sverige cirka 1275-1290 E-brakteat Thordeman 1936 grup XIII:2
Danmark Erik Menved 1286-1319 Penning, Lund MB 312
Danmark Kristoffer II 1319-1332 Penning, Lund MB 532
Danmark Kristoffer II 1319-1332 Penning, Lund MB 533
Danmark Kristoffer II 1319-1332 Penning, Lund MB 532
Danmark Kristoffer II 1319-1332 Penning, Roskilde MB 548
Danmark Kristoffer II 1319-1332 Penning, Roskilde MB 566
Danmark Erik av Pommern 1396-1439 Kronbrakteat (Penning) jfr Hauberg 1906 fig. 10
Danmark Erik av Pommern 1396-1439 Kronbrakteat (1/2 penning) Bruun 1928 nr 3751
Mecklenburg 1300-talets slut Tjurhuvudbrakteat jfr Oertzen 182
Mecklenburg 1300-talets slut Tjurhuvudbrakteat jfr Oertzen 183
Pommern, Stettin, Stargard 1400-talet Vinkenauge Dannenberg 243a
Danmark Kristian I 1448-1481 hvid, Malmö Schou 85 (?)
Danmark Kristian III 1534-1559 hvid Schou 2
Danmark Fredrik II 1559-1588 hvid 1582 Schou 27
Danmark Kristian IV 1588-1648 skilling 1624 Schou 140 (?)
Danmark Kristian IV 1588-1648 hvid 1625 Schou 68
Skåne under Sverige Magnus Eriksson 1332-1360 Penning, Lund MB 669
Skåne under Sverige Magnus Eriksson 1332-1360 Penning, Lund (?), ena sidan kugghjul jfr MB 676
Sverige Brakteat med krönt huvud Slutet av 1300-talet – ca 1500-talet Thordeman 1936 grupp XXII; jfr Bonnier 171
Sverige Kristina 1632-1654 1 öre 1635-1637 (oläsligt årtal)
Mecklenburg 1400-talet Tjurhuvudbrakteat jfr Oertzen 183
Pommern 1400-talet, ej närmare bestämbart Vinkenauge
Frankrike Från tiden ca 1500-talet Förmodligen falskmynt, imiterande denier tournois. Mycket låg silverkalt, möjligen ren koppar.
Ej identifierbart mynt i tre fragment med spår av inskrift. Mynt nr 1 behölls av KMK medan övriga mynt fyndfördelades till Helsingborgs museer. KMK dnr 5738/54; HeM 1051-49 – 1069-49
Danmark Borgarkrigsmynt, ej närmare bestämbart
Pommern, Stettin Vinkenauge, ej närmare bestämbar
Ej bestämbart fragment. Samtliga mynt fyndfördelades till Helsingborgs museer. KMK dnr 2415/64; HeM inv nr 342-65 – 354-65

Källa: Gustafsson 1962; Gustafsson 1964; Klackenberg 1992

Författare: Peter Carelli

Läs mera: Medeltidens kyrkor

Litteraturlista

Andersson, Bror A. 1982. Fleninge socken i Luggude härad. Utgiven av Fleninge slakt- och bygdeforening, Fleninge byalag och Fleninge forsamling. Fleninge.

Anshelm, Gunnar 1947. Stiftets kyrka. Lunds stift i ord och bild. 1947. Herrlin, Gunnar (red.). Stockholm.

Banning, Knud (red.). 1976-1982. A catalogue of wall-paintings in the churches of medieval Denmark 1100-1600: Scania, Halland, Blekinge. Copenhagen: Akad. forl.

HD = Helsingborgs Dagblad 12/2 1948.

Jacobsen, Henrik 1993. Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt. Stockholm.

LMA = Landsantikvarien Malmöhus arkiv och diverse antikvariska arkeologiska rapporter.

Muntiliga uppgifter från Petter Jansson, antikvarie vid Regionmuseet i Skåne.

Rydbeck, Monica 1943. Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor. Lund.

SHM = Satens historiska museum, inv nr 27944:1-9.

Tynell, Lars 1921. Skånes medeltida dopfuntar. Stockholm.

Weidhagen-Hallerdt, Margareta. 2010. Boken om S:t Clemens kyrka i Helsingborg. Medeltid monument och människor. Kristianstads Boktryckeri AB. Kristianstad.

Wienberg, Jes 1985–91. Danmarks middelalderlige Kirker (kartotek). Kyrkoarkivet, Lunds Universitets Historiska Museum, Lund.

Wikerstål, Erik & Ranby, Caroline 2005a. Fleninge kyrka, Allerums kyrkliga samfällighet, Lunds stift, Skåne län. Underhållsplan. Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg (stencil).

ÄKKS = Utställning af äldre kyrklig konst från Skåne. Katalog. Malmö 1914.