Fjärestad

Fjärestad, socken och kyrkby. Socknen har sin gräns mot Bårslövs, Ottarps och Kvistofta socknar och med kyrkbyn i centrum. Kyrkbyn har troligen sitt ursprung i järnåldern, vilket bl.a. ändelsen ”stad” vittnar om. Ortnamnet (1341, Fyarestathae) innehåller också ”fjära”, som kan betyda strand. Förleden i namnet kan även härledas till det hedniska namnet ”Fiari”. Nuvarande kyrkan härrör från 1863, men har föregåtts av en medeltida från 1200-talet. Se Fjärestads kyrka. I samband med enskiftet i början av 1800-talet flyttades gårdarna ut från den södra delen av byn. Efter utflyttningen bebyggdes området så småningom med s.k. gatehus, som efterhand ersattes med dagens enfamiljshus. Socknens fornlämningar ligger i anslutning till Rååns dalgång och utgörs främst av stenåldersboplatser men också av gravhögar eller rester av gravhögar, som kan dateras till äldre bronsålder. Väster om Norra Vallåkra ligger Borgen, en höjdplatå, som anses ha utgjort en naturlig, något bearbetad försvarsanläggning från järnålder eller vikingatid. I socknen ligger även Fastmårup – ett ovanligt exempel på en bybildning som överlevt 1800-talets skiftesreformer. BL

I kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Fjärestad:[[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mera: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”, Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del II:1, III:2, IV:2, VI:1, VIII:1 [[3]], VIII:2.