Bropenning

Bropenning, äldre benämning på den avgift som hamnen krävde för varje fartygsanlöp i stadens hamnar. I dag talar man om hamnavgift. Tillämpningen av broavgift inleddes efter kungligt beslut 1664 i första hand för att fortlöpande hålla hamnbryggan i acceptabelt skick. Bryggan, eller ”bron”, fick genom sin bristfälliga konstruktion ofta repareras eller återställas efter svåra stormar och isskruvning. Beslutet om bropenning reviderades senare samtidigt som Kungl. Maj:t bestämde att bropenningarna skulle fördelas så att en tredjedel skulle gå till borgmästarens lön, en tredjedel till rådmännens och övriga stadsbetjänters uppehälle, medan den återstående tredjedelen skulle vara disponibel för stadens publika byggnader till vilka även hamnbryggan hörde.

Läs mera: Torsten Mårtensson, ”Hälsingborgs hamn 1652–1862, bropenningarna”, Helsingborgs historia V:3 (1979).