Bälteberga

Bälteberga, herrgård i Ottarps socken.

Godsets nuvarande huvudbyggnad omtalas som relativt nyuppförd av Carl von Linné som besökte Bälteberga under sin Skånska resa 1749, men gården har anor från medeltiden. Den förknippas tidigast med legenden om Ottar Belt, vars namn återspeglas i både socken och gårdsnamnet. Godset omfattade när det var som störst ca 5 000 tunnland. Denna areal styckades emellertid av vid mitten av 1800-talet, vilket medförde att godset kom att bestå av ca 600 tunnland. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes år 1739 av Vilhelm Bennet efter ritningar av fortifikationsbyggmästare Georg Mochelton. År 1881 byggdes söder om mangården de stora ekonomibyggnaderna i gult tegel. Bälteberga är en av kommunens äldsta herrgårdar. Ungefär 1,5 km nordväst om gården ligger den så kallade Fyrkappan, ett kvadratiskt stenhus med metertjocka gråstensväggar. Den ursprungliga användningen är okänd men det antas att huset uppförts omkring år 1800. BL

Bältebergaravinens Natura 2000-område

Efter påtryckning från EU har Sverige lagt till nya Natura 2000-områden eftersom det var brist på områden med örtrika bokskogar samt lindlönnskogar i raviner. Det senare gäller för Bältebergaravinen som är en djupt skuren ravin i så kallade Kågerödslager. Denna bergart är unik i landet och finns bara på några få platser i västra Skåne. Här går även den relativt orörda Tjutebäcken. Sedan tidigare råder även så kallat Biotopskydd enligt skogsvårdslagen.

Linné om Bälteberga

”Bälteberga Sätesgård, salig Generalen och Landshöfdingen Baron Bennets Enke-Fru tillhörig, låg öster om wägen, norr om Wallåkra ström, och hålt twänne Adels-ryttare. Gården war nyligen upbygd på 3 sidor, med grundmurade hus, mycket regulair, efter modern Architectur.”

Linné som besökte gården den 8 juli 1749 registrerade vidare att trädgården innehöll ”… Aprikoser, Persikor, Winrankor, Mandlar, Wallnötter, Mullbärsträ.” samt att ”Ekplantager stora och widlöftiga woro anlagde på högderna utomkring, som här wäl trifdes.”