Biotopskydd

Biotopskydd, såväl skogsvårdslagen som miljöbalken har så kallade biotopskydd.

Skyddet gäller vissa mindre naturområden som stenmurar/rågångar, småvatten, raviner, våtmark i skog etc. Generellt biotopskydd gäller alléer, stenmurar och småvatten i odlingslandskapet. Biotopskydd i skog kräver avtal med markägaren. En annan form av skydd, är t.ex. tidsbegränsade naturvårdsavtal, som bl.a. gäller för Rosendals gamla ekhage i Helsingborg sedan 2005.